سردار نقدی: تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری خود دست بر ندارد با او سازش نخواهیم کرد