محرومیت پرسپولیس از بازی خانگی بستگی به نوع گزارش نمایندگان AFC دارد