تعاون بهترین ظرفیت برای حل بخشی از مشکلات بیکاری است