فرماندار خاش: معیار انتخاب بخشدار ایرندگان رعایت اعتدال و توانمندی بوده است