طرح تحول نظام سلامت شاخص های بهداشتی بانه را ارتقا داده است