دادکان:هیچ وقت صحبت های مایلی کهن را قبول ندارم/دست کفاشیان شمشیر داده اند!-ویدئو