تعداد بازیکنان World of Warcraft حدود ۳ میلیون نفر کاهش پیدا کرده‌ است