غرویان: ایثارگران و پایداری قصد ندارند تن به شیخوخیت دهند