مدلسازی جدید برای برگزاری بزرگداشت حماسه پاوه و عملیات مرصاد