برخی میراث خواران انقلاب، خودشان را کنار بزرگان قرار می‌دهند