پيام تبریک کمیته ملی المپیک به قهرمانان كشتی آزاد ایران