دعایی نشان داد می‌توان با پیمودن مسیر اعتدال،به مردم خدمت کرد