دیدار اعضاى بزرگداشت سه هزار شهیدسمنان با رهبر انقلاب