مزاح رهبر انقلاب در مورد سمنانی بودن دو رییس جمهور