اصلاح طلبی که می خواهد کتب ضدفتنه را نقد کند/ سرنوشت متفاوت دو کتاب، یکی نایاب و دیگری جمع شد