واکنش هدایتی به بدهی میلیاردی و سهامدار بودن فرزندانش