تصادفات پیاپی درجاده چالوس / هشت نفر مصدوم و 22 خودرو خسارت دید