پازاج: نیم‌نگاهی به قهرمانی داریم اما انتظارات بالا نرود