همدلی و همزبانی دولت و ملت لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است