هفته آینده؛ نشست هیئت تفحص از بنیاد شهید با زریبافان برای بررسی ابهامات احتمالی