به خدا قسم کی‌روش را نمی‌خواهند/ راهکار این است که شما بروید