«پریدن از ارتفاع کم» در بخش مسابقه جشنواره والنسیا