سیاست دولت در سال جاری رونق بخش تولید و صادرات است