خاطره یک نماینده مجلس از وقتی که دانش‌آموزش را کتک زد