معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت: سیاست امسال دولت رونق بخش تولید است