بسترسازی انتخابات سالم، اولویت معاونت سیاسی استان اصفهان