اصحاب قلم و اندیشه، تلاشگران بسط خردگرایی، اعتدال و تدبیر هستند