سید حسن خمینی:بسیاری از ما انقلابی بودن را با یک طرفه ...