صاحبان مقالات برتر علمی نجومی و فقهی نجومی تقدیر شدند