برگزاری مراسم نود و دومین زادروز رئیس جمهوری فقید آذربایجان