نوحه‌خوانان در آستانه انتخابات از مطرح کردن افراد سیاسی خاص پرهیز کنند