گزارش رسمی از قیمت مسکن: شواهدی برای خروج از رکود به چشم می خورد