دستگاه های اجرایی استان مرکزی با سرمایه گذاران همکاری کنند