دادکان: دولت در مورد کی‌روش تصمیم می‌گیرد، وزارت ورزش و فدراسیون هیچ‌کارند