نمايندگان کنگره آمريکا از بيانيه لوزان حمايت کردند