سپاه فجر فارس: شکایتی در زمینه حمله به مطهری از افراد حقیقی و حقوقی نداشته ایم