دادکان: نصف پیشکسوتان حاضر در جلسه دیروز دچار لمپنیسم هستند!