هدایتی: یک ریال بدهی معوقه ندارم/ کاش یک موى گندیده پسران من در تن آقایان بود