نصف طلبم را می‌بخشم به بازیکنانت بگو محکم بازی نکنند!