دیدار اعضاي ستاد بزرگداشت سه هزار شهید سمنان با رهبر انقلاب