بیش از600 دستگاه رادیولوژی تا پایان سال در بیمارستان های دولتی مستقر می شود