آمادگی حوزه علمیه خراسان جهت پذیرش پژوهش های ستاد گسترش فعالیت های قرآنی