کاش ماهواره نمی خریدم/ زنم رابطه پنهانی داشت،کشتمش!