گسترده تر شدن دامنه رقابت بین کاندیداهای کاردان و فهیم