نامه رهبری فرد به هدایتی: حق عقب کشیدن نداری/ هدف آقایان نابودی پرسپولیس است