اهمیت توجه به مسجد به عنوان پایگاه دینی مردمی و اصلاح وضع معیشت جامعه