آمریکا آموزش نظامی معارضان سوریه را در 4 کشور آغاز کرد