خریداران ٣٠٠میلیاردی پرسپولیس ضرر می کنند/استقلال 150میلیارد هم نمی ارزد!