سخنان شجاعانه رهبر معظم انقلاب سخنگوی کاخ سفید را مجبور به اعتراف کرد