۵۰ سال پیروی از اصول صلیب سرخ و هلال احمر همچنان اثربخش است